ŚredniowieczeTragedia Mieszka I. Jego kalectwo było zwiastunem nawrócenia Polski?

Tragedia Mieszka I. Jego kalectwo było zwiastunem nawrócenia Polski?

Dodano 24

Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd - przepowiadali - ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił mu [wzroku] duchowego, aby przez poznanie rzeczy widzialnych doszedł do uznania niewidzialnych i by przez znajomość rzeczy [stworzonych] sięgnął wzrokiem do wszechmocy ich stwórcy”.

Czytaj też:
Niezwykły dar od narzeczonej Kazimierza Wielkiego. Uszczęśliwił tysiące polskich rodzin

Opis tego cudownego przywrócenia wzroku został przytoczony także przez Mistrza Kadłubka, jednak podany on został w dużym skrócie, jak również szeroko omówiony w kronice Jana Długosza. Ze wszystkich wynika jedno: dorosły Mieszko dzięki odzyskaniu wzroku oświeci kraj poprzez wprowadzenie chrześcijaństwa. Czyli alegoria, ale czy na pewno? Jak wiemy, nie mamy źródeł pisanych z tamtych czasów więc opieramy się na „wiernej pamięci”. A w tym wypadku była ona niekorzystna dla Mieszka, a więc - jak uważa Aleksander Gieysztor - wiarygodna! Choć kroniki objaśniały odzyskanie wzroku jako cudowne ozdrowienie, uczony przypuszcza, że długotrwała ślepota Mieszka mogła wynikać z „powikłań jaglicznych”. Jako że wiedzę o tamtych czasach „budujemy z okruchów”, to możemy przypuszczać, że Mieszko z choroby ślepoty został po prostu wyleczony przez ówczesnych dworskich medyków. Przypisywanie zaś cudu przywrócenia wzroku podczas postrzyżyn to wytwór wyobraźni literackiej Galla, służącej ściśle określonemu celowi; pokazać późniejszego władcę jako osobę dotkniętą palcem bożym. Taki był kanon epoki, a Gall dobrze te sprawy ogarniał.

Nie mógł więc Mieszko zostać zwyczajnie uleczony ze swojej ułomności przez pogańskich medyków. Jak już, to musiały zadziałać siły wyższe, boskie, które leczą i robią to w określonym celu, który to cel później zostaje przez uleczonego zrealizowany. Mieszko był ślepy tak jak i Polska, a dzięki odzyskaniu wzroku kraj którym będzie rządził, zostanie wyniesiony ponad inne narody. Zwróćmy jeszcze uwagę w opisanym przez kronikarza „cudzie” na ważną rolę matki. Szkoda, że Gall nie podał jej imienia, wiedzielibyśmy wtedy zapewne więcej o przodkach Mieszka. Badacz tej części kroniki Anonima, Przemysław Wiszewski zauważa, że pisząc on tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane, „przedstawia ślepotę Polski jako jej pogaństwo, a uzyskanie wzroku – jako przyjęcie chrześcijaństwa”. Badacz dalej zanotował: „W świetle narracji Kroniki epizod odzyskania wzroku przez Mieszka miał jasną wymowę: podkreślał znaczenie woli Boga dla dziejów dynastii, a przede wszystkim dla historii Polaków. Jest to jedyne bodaj miejsce w Kronice, gdzie pojawia się idea Polski i Polaków jako odpowiednika ludu wybranego przez Boga”.

Spójrzmy raz jeszcze na obraz. Artysta ukazuje po lewej stronie posąg słowiańskiego bóstwa, a po prawej typowy dla „klasycystycznego malarstwa religijnego i historycznego tłumu postaci”. To wśród nich znajdują się przypuszczalnie ci „starsi i roztropniejsi”, zapewne kapłani i wróżbici pogańscy, którzy wypowiadają opisane przez Galla proroctwa po odzyskaniu wzroku w czasie postrzyżyn. Za lat około trzydzieści spełnią się one w postaci chrztu. W tym jednak akcie, co dziwi, Anonim nie widział już woli Boga, jak w przypadku uzdrowienia, a tylko indywidualną decyzję księcia podjętą dzięki Dobrawie. Anonim zapisał: Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony. Niemniej to cudowne uzdrowienie ze ślepoty wg zamysłu kronikarza miało być zapowiedzią jego nawrócenia, które nastąpiło, gdy książę piastowski był już w dojrzałym wieku. To on tworzy pierworodną historyczną linię Piastów, która kończy się także na Mieszku - Bolesławicu. Choć początki państwa polskiego toną w mroku dziejów, to mało już kto podważa fakt, że Mieszko I był rzeczywistym twórcą Polski, który wprowadził chrześcijaństwo w obrządku zachodnim, a mógł przecież we wschodnim i wtedy musiałbym ten tekst pisać cyrylicą.

Józef Peszka: „Mieczysław I podczas postrzyżyn odzyskuje wzrok” (ok. 1810 r.), olej/płótno, 261×335 cm. Własność: Muzeum Narodowe w Warszawie, obecnie prezentowany na wystawie stałej pt. „Piastów malowane dzieje” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

 24