Starożytność„Polskie piramidy” z Kujaw. Grobowce tysiąc lat starsze od egipskich

„Polskie piramidy” z Kujaw. Grobowce tysiąc lat starsze od egipskich

Jeden z megalitycznych grobowców na Kujawach
Jeden z megalitycznych grobowców na Kujawach / Źródło: Fot: Leszek Lubicki
Dodano 2
Choć wyglądają całkowicie inaczej, to „polskie piramidy”, podobnie jak te słynne piramidy egipskie, miały ten sam cel - zapewnienie zmarłym miejsca trwałego spoczynku. Jednak te nasze są o tysiąc lat starsze od egipskich. W ich wnętrzach widać ślady po działalności ludożerców i specjalistów od trepanacji czaszek.

Często także używa się na te „piramidy” nazwy „grobowce kujawskie”, oczywiście od regionu, w którym są położone, a rzadziej już „żalki”, którym to słowem określała je miejscowa ludność. W trzech miejscowościach na Kujawach, w powiecie włocławskim, niedaleko Izbicy Kujawskiej, tj. w Sarnowie, Gaju i Wietrzychowicach utworzono rezerwaty archeologiczne z uwagi na znajdujące się tam grobowce megalityczne uważane za „najokazalsze pradziejowe konstrukcje w kraju”.

Polskie piramidy

Grobowce tego typu wznoszono od połowy IV do połowy IIItysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Wtedy to na ziemiach polskich rozwijała się kultura neolityczna tzw. pucharów lejkowatych. Nazwa ta pochodzi od charakterystycznego kształtu glinianego pucharku o rozszerzającej się lejkowato szyjce, wtedy powszechnie używanego. Wówczas to upowszechniał się w Europie zwyczaj budowania potężnych grobowców, tzw. megalitów. Megality to w dosłownym tłumaczeniu konstrukcje wykonane z wielkich kamieni (z greckiego megas lithos). Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw, Pomorza, ziemi chełmińskiej i wschodniej Wielkopolski.

Wietrzychowice. Grobowiec nr 5

Ich jedynym celem było grzebanie w nich swoich zmarłych. We wspomnianych wyżej kujawskich miejscowościach utworzono „Parki Kulturowe”, dzięki czemu udostępnione są szerokiej publiczności do zwiedzania. Niestety, obecnie tych kamieni na grobowcach zostało już bardzo mało, gdyż jak wieść niesie, w końcu XIX wieku zostały one pozabierane przez miejscowych i użyte jako materiał budowlany. To co zostało, w 1916 roku wybrano, nawet z użyciem dynamitu i użyto jako kruszywo do budowy drogi Lubraniec – Izbica Kujawska. Przez te szkodliwe działania nastąpiło osłabienie nasypów, w wyniku czego zaczęły się one rozmywać.

Sarnowo

Bardzo mały parking z wiatą, obok całkiem przyjemna tablica informacyjna w dwóch językach. Z niej to możemy się dowiedzieć, że czynności badawcze nad cmentarzyskiem podjął w 1950 roku wybitny archeolog prof. Konrad Jażdżewski. Po wielu latach pracy profesora, a później jego uczniów, udało się zrekonstruować dziewięć grobowców. Przy każdym z tych grobowców znajduje się tablica informacyjna, opisująca co w danym nasypie odkryli archeolodzy. Te obecne tablice są bardzo czytelnie wykonane (w języku polskim i angielskim) i w miarę nowe, bo gdy odwiedziliśmy to miejsce w 2011 roku, tak przyzwoicie jak teraz nie było.

Ze śladami ludożerstwa

Cechą charakterystyczną tych grobowców jest ich kształt. To wydłużony trapez lub długi trójkąt. Nasypy maja wysokość ok 3 – 4 m., a ich długość sięga kilkudziesięciu metrów. Ten najbardziej okazały ma ok. 100 m.

Tablica informacyjna

Tak wielkie grobowce mogłyby sugerować, że pochowanych jest w nich wielu ludzi. Nic bardziej mylnego, odkryto w nich zaledwie po kilka osób. Np. w grobowcu nr 1 były czaszki tylko czterech osób, a w nr 4 spoczywa jeden mężczyzna. Interesująca jest informacja zawarta przy grobowcu nr 7. Jak czytamy:

„Około 50 cm nad grobem centralnym odkryto inną interesującą jamę. Okazało się, że jest to wkopany w nasyp grób zbiorowy. Dokładnej liczby pochowanych tam osób nie udało się ustalić. Znalezione kości mogły należeć do 2-9 osobników. Zaskakujące jest to, że część kości została prawdopodobnie nadpalona oraz intencjonalnie łamana, być może w celu dostania się do szpiku kostnego. Na dwóch kościach udowych zaobserwowano także ślady wskazujące na nadgryzanie lub obdzieranie z mięśni. Wszystko to można interpretować jako dowód odprawiania uczty kanibalistycznej lub zbiorowej ofiary ku czci zmarłego. Możliwe, że grób ten należy wiązać z funkcjonującą na tych terenach w późniejszym okresie kulturą amfor kulistych, która często wkopywała własne groby w istniejące już nasypy”.

 2